De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant “LQPD”) l’FPNSM t’informa de les activitats de tractament que duu a terme respecte a les teves dades personals com a usuari d’aquest lloc web.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (en endavant “FPNSM”), inscrita en el Registre de Fundacions del Principat d’Andorra amb número 27/2019 i amb número de Registre Tributari U-363842-B, i domiciliada a Carrer dels Barrers, 10 AD500, Santa Coloma (Andorra la Vella).

Pots contactar amb nosaltres al telèfon 721 731 o a través del nostre correu electrònic: fpnsm@fprivadameritxell.ad.

 

Per què tractem les teves dades personals?

Les dades personals que ens facilitis voluntàriament per mitjà dels formularis d’aquest lloc web o bé durant futures relacions i interaccions amb l’FPNSM, les tractarem per a les següents finalitats:

 • Atenció de sol·licituds d’informació general o gestió de la bústia de suggeriments. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) LQPD).
 • Gestió de sol·licituds d’inscripció de benefactors i voluntaris. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) LQPD).
 • Gestió de sol·licituds de participació en processos de selecció de personal. Base de legitimació: Execució de mesures precontractuals (Art. 6.1 b) LQPD).
 • Gestió de donacions puntuals o recurrents. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) LQPD).
 • Establiment de contacte professional amb representants comercials i/o legals de persones jurídiques o, si escau, amb empresaris individuals o professionals liberals. Base legal de legitimació: Existència d’interès legítim. (Art. 6.1 f) LQPD) consistent en mantenir el contacte professional.
 • Compliment d’obligacions legals de caràcter fiscal, comptable, administratiu, obligacions en matèria de protecció de dades personals, prevenció del blanqueig de capitals i, en general, compliment d’altres obligacions regulades en l’ordenament jurídic. Base legal de legitimació: Compliment d’obligació legal (Art. 6.1 c) LQPD).
 • Compliment d’obligacions contractuals derivades de la vinculació entre l’FPNSM i els seus treballadors, voluntaris, donants i proveïdors de béns o serveis. Base legal de legitimació: Execució de contracte (Art. 6.1 b) LQPD).
 • Enviament d’informació per qualsevol mitjà -incloses comunicacions electròniques- sobre activitats, projectes, campanyes o iniciatives de l’FPNSM o referents al sector (notícies d’interès, estudis, etc.) a empleats, voluntaris, benefactors o usuaris, inclús quan aquesta relació hagi finalitzat, a excepció que la persona interessada manifesti el contrari. Base legal: Interès legítim (Art. 6.1.f) LQPD) consistent en promoure la seva missió com a fundació i mantenir la relació amb els interessats.
 • Realitzar enquestes d’opinió i/o satisfacció a benefactors, voluntaris, usuaris, famílies i clients. Base legal: Interès legítim (Art. 6.1.f) LQPD) consistent en millorar la prestació dels serveis oferts per l’FPNSM.
 • Gestió de comandes de la botiga online. Base legal de legitimació: Execució de contracte (Art. 6.1 b) LQPD).

 

L’FPNSM garanteix que el tractament que es durà a terme de les teves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les teves dades personals i evitar una alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Les teves dades personals es conservaran durant el període de temps necessari i pertinent per a respondre a les teves sol·licituds o bé mentre subsisteixi la teva relació amb l’FPNSM. Un cop finalitzada aquesta relació per qualsevol causa, mantindrem les teves dades per enviar-te informació, a excepció que ens comuniquis la teva oposició.

Addicionalment, en cas que una normativa obligui a conservar les teves dades personals per un període de temps addicional, l’FPNSM les conservarà bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació i poder fer front a possibles responsabilitats que es derivin dels tractaments. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

Quan podem facilitar les teves dades personals a tercers?

Per regla general, no facilitarem les teves dades a tercers aliens a l’FPNSM, llevat que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals o bé per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades. En aquests casos, es podran cedir les teves dades als següents destinataris:

 • Administracions públiques competents en els casos previstos per la llei.
 • Proveïdors de l’FPNSM que requereixin accedir a les dades per prestar els serveis que l’FPNSM els hagi contractat i amb els que té signats contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris per protegir la teva privacitat.

Les teves dades personals seran tractades dins del territori andorrà. Tanmateix, si fos necessari, per raons tècniques o operatives, l’FPNSM podrà transferir les teves dades personals a proveïdors ubicats en tercers països, sempre i quan garanteixin un nivell de protecció equivalent, com a mínim, al que estableix l’LQPD. En aquest sentit, quan escaigui, se t’informarà sobre aquestes transferències de dades i les seves característiques.

 

Quins són els teus drets?

En compliment de la LQPD, l’FPNSM t’informa que tens dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-t’hi, a la seva portabilitat, així com a retirar el consentiment que ens hagis prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

Pots exercir els teus drets enviant-nos una sol·licitud per correu electrònic a dpd@fprivadameritxell.ad o bé per carta postal a les instal·lacions de l’FPNSM, al Carrer dels Barrers, 10 AD500, Santa Coloma (Andorra la  Vella). Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat pots presentar una reclamació a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, ubicada en l’Edifici del Consell General, al Carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella.

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a eventuals modificacions d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.