Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web https://fprivadameritxell.ad/, d’ara endavant “la WEB”, del qual és titular i propietària Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell societat domiciliada a C. Dels Barrers, 10 , (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-363842-B i creada en virtut de la Llei 2/2019 del 17 de gener del 2019), d’ara endavant Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar- los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i els titulars dels portals enllaçats. La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB.

A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza única i exclusivament entre l’usuari i els tercers.
L’usuari accepta que Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions.

Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori;alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.

Definició                                                                                                                            

El redactat d’un avís legal és lliure i ha de respondre a la realitat i a les necessitats del responsable de tractament i de la plana web en qüestió. El model proposat a continuació és una mera guia o exemple d’avís legal on apareix el contingut mínim.

L’estructura i el contingut mínim d’un avís legal ha de ser:

  • Dades identificatives del responsable: aquella informació relativa al responsable que permeti ser identificada per
  • Objecte: l’objectiu de l’empresa, ja sigui comercial, publicitari o d’una altra índole.
  • Privadesa i tractament de dades: tot el referent al tractament de dades, com el registre d’activitats de tractament, la finalitat del tractament, la cessió de

dades a tercers, el termini de conservació de dades o les vies per exercir els drets d’accés , rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició. En l’avís legal pot constar una versió resumida sempre que s’enllaci amb la política de privacitat complerta.

  • Propietat industrial i intel·lectual: el tipus de llicència sota la qual s’ofereixen els continguts o productes de la web, indicant si estan protegits per drets de

propietat intel·lectual i industrial.

  • Obligacions i responsabilitats de l’usuari del lloc web: informar sobre que

l’accés al portal es realitza sota la responsabilitat de l’usuari, i que el web es reserva el dret a denegar l’accés en cas que s’incompleixin les condicions d’ús del servei.

  • Galetes: informar sobre el tipus de galetes que utilitza la web, i la possibilitat de l’usuari per acceptar-les o rebutjar-les.
  • Declaracions i garanties: si s’ofereixen garanties en relació amb els

continguts i serveis oferts a la web, és a dir, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat.

  • Resolució de controvèrsies, llei aplicable i jurisdicció: vies per exercir reclamacions per via judicial i normativa